అంతర్జాతీయ తెలుగు భాషా దినోత్సవం - జగన్ స్పెషల్ క్రియేషన్

అంతర్జాతీయ మాతృభాషా దినోత్సవం సందర్భంగా తెలుగు వారందరికీ శుభాకాంక్షలు. తెలుగు మన మాతృభాష కావడం మనందరికీ నిజంగానే గర్వకారణం. తెలుగు భాష గొప్పతనం, నుడికారం అమోఘం.

ఇతర రాష్ట్రాలు తెలుగును గుర్తిస్తున్నా దురదృష్టవశాత్తూ మన ప్రభుత్వం తెలుగును గుర్తించలేదు. ఈ ప్రభుత్వానికి తెలుగంటే మంత్రులు బూతులు మాట్లాడటానికి తప్ప, పిల్లలకు చదువు నేర్పించే మాధ్యమంగా పనికి రాదని అభిప్రాయం ఉంది.

అసలు ఇలాంటి అభిప్రాయంతో ఉన్న ప్రభుత్వ అధినేత జగన్ నోటి వెంటి కొత్త తెలుగు పదాలు పుట్టాయి. అవేంటో మరోసారి చదువుకుందామా?

* నిరారక్షత
* సస్కర్త
* దీవితం
* రాజిక సౌద్దన్నాన్నం
* తెలుగు మాధ్యం
* వ్యక్తల వాఖ్య
* ఆ శాస్త్రీయం
* మునగడకే ముప్పు
* విశ్మసిస్తే
*  గుండూరు  
* నిరారక్షత
* సస్కర్త
* దీవితం
* రాజిక సౌద్దన్నాన్నం
* అప్ప  రెంటు షిప్పు
* కర్మ కర్మాగరం
* రాజిక సౌద్దన్నాన్నం
*  గుండూరు  
* నిరారక్షత
* సస్కర్త
* దీవితం
* రాజిక సౌద్దన్నాన్నం
* తెలుగు మాధ్యం
* వ్యక్తల వాఖ్య
* ఆ శాస్త్రీయం
* మునగడ
* విశ్మసిస్తే
* అప్ప  రెంటు షిప్పు
* కర్మ కర్మాగరం
* తెలుగు మాధ్యం
* వ్యక్తల వాఖ్య
* ఆ శాస్త్రీయం
* మునగడ
* విశ్మసిస్తే

Tags

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.